Публічна інформація

Стратегія розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка на 2024-2028 рр.
Стратегія інтернаціоналізації Житомирського державного університету імені Івана Франка на 2024-2028 роки
Стратегія цифрової трансформації
Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про освітні програми в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про навчально-методичний комплекс освітньої компоненти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Кодекс академічної доброчесності Житомирського державного університету імені Івана Франка
Положення про комісію з питань академічної доброчесності Житомирського державного університету імені Івана Франка
Положення про протидію плагіату в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка
Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, та надання їм академічної відпустки
Положення про Екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про кваліфікаційну (дипломну) роботу в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (нова редакція)
Положення про курсову роботу здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про практики здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка (нова редакція)
Правила призначення стипендій у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про стипендіальну комісію Житомирського державного університету імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про навчання здобувачів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про навчальний відділ Житомирського державного університету імені Івана Франка
Положення про порядок перезарахування освітніх компонент та визначення академічної різниці в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, додатків до них та академічних довідок в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (нова редакція)
Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу Житомирського державного університету імені Івана Франка
Порядок організації та проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із використанням технологій дистанційного навчання в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/ або інформальної освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Синергія внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти:цифровий аспект

Повідомити про помилку Договори
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2024